Els 7 pecats capitals dels bancs

Toxicomania

Traficants i consumidors de productes tòxics: decididament, els bancs no tenen por a acumular vicis. Així, comprant i venent instruments financers altament especulatius, molts d'ells guanyen significativament més que concedint préstecs a empreses o a particulars. Per què llavors haurien de privar-se d'aquests moments d'èxtasi especulatiu? Perquè la tornada a la realitat acostuma a ser dolorosa… 

 

Addicció al risc

La crisi de 2008 ha demostrat la gran afició de molts bancs als actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
complexos i arriscats (com els productes derivatsProducte derivat
Instrument financer utilitzat a l'origen per protegir els inversors contra variacions inesperades de tipus d'interès, tipus de canvi, cotitzacions d'una acció,  [...]
, les obligacions de deute garantides, etc.) per obtenir rendiments elevats. Per exemple, Fortis Banque a finals de juny de 2008 (és a dir, 3 mesos abans del seu rescat pels governs neerlandesos, belgues i luxemburguesos) tenia prop de 42 mil milions d'euros en productes estructurats complexos. 
A més, recolzant-se en la innovació financera, els bancs creen per si mateixos múltiples productes especulatius que venen als inversors, la qual cosa porta de vegades a l'absurd. Per exemple, el banc alemany Deutsche Bank no va dubtar a crear un fons que oferia als inversors enriquir-se apostant en defuncions precoces!

Bombolles especulatives i sobredosi

En més d'un cas, aquestes operacions de compravenda de productes especulatius són censurables: no només no tenen cap utilitat social, sinó que, a més, generen una enorme inestabilitat al sistema financer. En conseqüència, comprant massivament títols especulatius, els grans bancs europeus contribueixen a la pujada artificial del seu preu. Així doncs, les bombolles financeresBombolla financera
Es defineix com un alça artificial de les cotitzacions deguda a l'especulació. Concretament, una bombolla financera apareix quan l'alça de les cotitzacions es justifica únicament per l'anticipació de la seva continuació.
que això genera els permeten obtenir beneficis massius a molt curt termini. Però quan aquestes bombollesBombolla financera
Es defineix com un alça artificial de les cotitzacions deguda a l'especulació. Concretament, una bombolla financera apareix quan l'alça de les cotitzacions es justifica únicament per l'anticipació de la seva continuació.
esclaten (com la bombolla d'internet en 2000 o la del mercat hipotecari americà en 2007), provoquen una forta depreciació del valor dels actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
dels bancs, que fa que hagin de sol·licitar ajudes estatals per recuperar les seves pèrdues [veure Vampirisme]
Segons les estimacions del Fons Monetari Internacional (FMI), l'import total de les depreciacions d'actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
i provisions per a pèrdues registrades pels bancs de la zona euro entre 2007 i 2010 s'elevaria a prop de 665 mil milions de dòlars (517 mil milions d'euros).