Els 7 pecats capitals dels bancs

Perversió

És pervers l'ofici bancari? Rars són els bancs que avui estan satisfets amb servir a l'economia real, recollint estalvis i concedint crèdits a particulars i empreses. Molts prefereixen senzillament utilitzar els diners dipositats pels seus clients... per especular!

 

Confusió de gèneres

Des de principis dels anys 80 es va iniciar un procés de desegmentacióDesegmentació
Terme que fa referència al procés de supressió de les especialitzacions bancàries o financeres.
de l'activitat bancària en la Unió Europea. És a dir, les restriccions que impedien fins a aquest moment als bancs minoristesBanc minorista (conegut també com banc comercial)
Institució financera que gestiona els estalvis i concedeix préstecs a particulars i a empreses.
(especialitzats en la gestió de dipòsits i crèdits) llançar-se a les activitats dels bancs d'inversióBanc de finançament i inversió
Institució financera activa als mercats financers que realitza operacions com emissió d'emprèstits obligacionals, subscripció d'accions,  [...]
(orientades a les activitats de mercatActivitats de mercat
Operacions de compravenda de productes financers (accions, futurs, productes derivats, opcions, rebuts de dipòsit, etc.) realitzades amb l'objectiu d'obtenir un benefici a curt termini.
) s'han anat suprimint progressivament.
  El sector bancari europeu surt profundament transformat d'aquest procés de desegmentacióDesegmentació
Terme que fa referència al procés de supressió de les especialitzacions bancàries o financeres.
. En primer lloc, la supressió de les especialitzacions bancàries afavoreix l'aparició de bancs universalsBanc universal
Gran conglomerat financer que agrupa les diferentes actividats de bancs minoristes, bancs de financiació i inversió i bancs de gestió d’actius.
, és a dir, grans conglomerats financers [veure Megalomania] que agrupen tots els compartiments de les finances (dipòsits, assegurances i activitats de mercatActivitats de mercat
Operacions de compravenda de productes financers (accions, futurs, productes derivats, opcions, rebuts de dipòsit, etc.) realitzades amb l'objectiu d'obtenir un benefici a curt termini.
). A més, el moviment de desegmentacióDesegmentació
Terme que fa referència al procés de supressió de les especialitzacions bancàries o financeres.
incita els bancs a apartar la vista progressivament del finançament de l'economia real en benefici de les activitats de mercatActivitats de mercat
Operacions de compravenda de productes financers (accions, futurs, productes derivats, opcions, rebuts de dipòsit, etc.) realitzades amb l'objectiu d'obtenir un benefici a curt termini.
(operacions de compravenda de productes financers com derivatsProducte derivat
Instrument financer utilitzat a l'origen per protegir els inversors contra variacions inesperades de tipus d'interès, tipus de canvi, cotitzacions d'una acció,  [...]
, accions, títols de deute, etc.). 
El cas dels deu bancs europeus més grans que cotitzen en borsa és particularment il·lustratiu en aquest tema. Segons les estimacions de l'ONG Finance Watch1 , la part de la cartera de préstecs representa només de mitjana el 36% del total del seu actiuActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
(xifra per a l'any 2010). És a dir, una gran part de les seves activitats ja és de naturalesa purament especulativa. 

Danys col·laterals

L'eliminació de les barreres bancàries genera múltiples efectes perversos. A l'afavorir la constitució de bancs universalsBanc universal
Gran conglomerat financer que agrupa les diferentes actividats de bancs minoristes, bancs de financiació i inversió i bancs de gestió d’actius.
, això permet a aquests, en primer lloc, utilitzar els dipòsitsDipòsits
Diners dipositats en un banc perquè aquest procedeixi a la seva custòdia. Els dipòsits poden ser a la vista: l'entitat financera té l'obligació de  [...]
d'estalvi dels seus clients per a finançar les seves activitats especulatives. En segon lloc, intensifica la transmissió dels impactes financers a l'economia real. Així, quan els bancs universalsBanc universal
Gran conglomerat financer que agrupa les diferentes actividats de bancs minoristes, bancs de financiació i inversió i bancs de gestió d’actius.
registren pèrdues pesades arran de les seves activitats especulatives, els costos d'aquestes pèrdues tendeixen a repercutir en la seva divisió minoristaBanc minorista (conegut també com banc comercial)
Institució financera que gestiona els estalvis i concedeix préstecs a particulars i a empreses.
, que han d'augmentar els seus marges sobre els préstecs i reduir la concessió de crèdits a particulars i a empreses. És el que precisament s'està produint actualment: una "perversió suprema", on els bancs justifiquen l'augment dels marges per l'augment del risc consecutiu a la crisi, de la qual precisament ells en són responsables!
Finalment, la supressió de les especialitzacions bancàries anima a prendre massa riscos. En la mesura en què posseeixen dipòsitsDipòsits
Diners dipositats en un banc perquè aquest procedeixi a la seva custòdia. Els dipòsits poden ser a la vista: l'entitat financera té l'obligació de  [...]
d'estalvi, els bancs universalsBanc universal
Gran conglomerat financer que agrupa les diferentes actividats de bancs minoristes, bancs de financiació i inversió i bancs de gestió d’actius.
poden forçar els Estats a ajudar-los quan es troben en dificultats financeres.