Els 7 pecats capitals dels bancs

Imprudència

Endeutar-se més per guanyar més. Tal és la doctrina de molts bancs europeus. Així, demanant prestat a curt termini als mercats financers poden finançar a molt baix cost les seves activitats especulatives. Una estratègia que els assegura guanys conseqüents quan el crèdit barat corre a borbollons, però que els afebleix enormement quan aquest s'esgota sobtadament. 

 

Una vida a crèdit

Molts bancs no s'acontenten amb els seus dipòsitsDipòsits
Diners dipositats en un banc perquè aquest procedeixi a la seva custòdia. Els dipòsits poden ser a la vista: l'entitat financera té l'obligació de  [...]
d'estalvi per finançar les seves operacions de préstec i de mercat. Tampoc no dubten a endeutar-se massivament amb altres bancs (a través del mercat interbancariMercat interbancari
Mercat reservat als bancs perquè s'intercanviïn entre ells actius financers i es concedeixin préstecs a curt termini. També és al mercat interbancari on el Banc Central Europeu (BCE) intervé per aportar o recuperar liquiditat (gestió de la massa monetària per controlar la inflació).
) o amb inversors (a través del mercat monetariMercat monetari
Mercat a curt termini on els bancs, les companyies d'assegurances, les empreses i els Estats (a través dels bancs centrals i els tresors públics) es  [...]
o obligacionistaMercat d'obligacions
Mercat de préstec de capitals a mitjà i llarg termini el suport de les quals està constituït per les obligacions. Com a recordatori, les obligacions representen parts d'emprèstits emesos per les empreses o els Estats.
) per poder concedir més préstecs a particulars i a empreses, o per fer majors apostes especulatives. Una gran part d'aquest deute és a termini molt curt: les sumes prestades han de tornar-se en un termini que no superi les 24 hores. D'aquí la necessitat per als bancs de refinançar constantment els seus deutes vençuts amb altres préstecs. 
Recorrent al deute, els bancs tracten d'obtenir beneficis molt elevats amb un capital inicial (fons propisFons propis (o capital propi)
Designen el capital que un banc no ha de demanar prestat, i que per tant no haurà de pagar. Aquests fons provenen d'accionistes, que els  [...]
) limitat. És a dir, intenten crear el que es diu en economia un "efecte palanca"Efecte palanca
Terme que designa la capacitat dels bancs per prendre posicions que excedeixen els seus fons propis. És a dir, l'efecte palanca consisteix a recórrer  [...]
o "efecte multiplicador". Per aconseguir-ho es llancen a operacions financeres d'una rendibilitat molt superior al tipus d'interès que cal pagar per l'emprèstit. Va ser, per exemple, l'estratègia financera seguida pel grup Dexia abans del seu desmantellament en 2011. El banc franc-belga alliberava la part essencial dels seus beneficis demanant prestat als mercats a curt termini amb tipus d'interès molt baixos, per prestar després a llarg termini al sector públic amb tipus més elevats. Fins a tal punt que, en 2008 (any del seu primer rescat pels governs belga, francès i luxemburguès), Dexia registrava un coeficient d'apalancamentCoeficient d’ apalancament
Ràtio corresponent al coeficient entre el total dels actius i el capital propi del banc (Total actius / Capital Tier 1).
de 40. En altres paraules, per cada euro de fons propisFons propis (o capital propi)
Designen el capital que un banc no ha de demanar prestat, i que per tant no haurà de pagar. Aquests fons provenen d'accionistes, que els  [...]
el banc franc-belga demanava prestat prop de 40 euros. El recurs abusiu dels bancs al préstec genera doncs riscos importants. 

Abocats al desastre 

En períodes d'expansió econòmica, els bancs gaudeixen de finançament barat i gairebé il·limitat, la qual cosa incita a molts d'ells a concedir préstecs més dubtosos i a prendre posicionsPosició
Un inversor posseeix una posició quan té títols o accions al mercat. Podem distingir dos tipus de posicions. La primera és la posició comprador o  [...]
més arriscades. De tal forma, contribueixen a la formació de bombollesBombolla financera
Es defineix com un alça artificial de les cotitzacions deguda a l'especulació. Concretament, una bombolla financera apareix quan l'alça de les cotitzacions es justifica únicament per l'anticipació de la seva continuació.
especulatives, com va ser el cas dels sectors immobiliaris americà, irlandès i espanyol durant la dècada de 2000. No obstant això, quan aquestes bombollesBombolla financera
Es defineix com un alça artificial de les cotitzacions deguda a l'especulació. Concretament, una bombolla financera apareix quan l'alça de les cotitzacions es justifica únicament per l'anticipació de la seva continuació.
esclaten, els bancs més depenents del finançament a curt termini es troben ràpidament en dificultats. La seva capacitat de pagament es posa sobtadament en dubte i per tant les seves condicions de préstec es deterioren als mercats financers. Mentre que altres bancs rebutgen prestar-los diners, els inversors (fons de pensió, societats d'assegurances, fons comuns d'inversió, etc.) no dubten a parar de cop el refinançamentRefinançament de deute
Designa el fet de contractar nous préstecs per pagar els deutes actuals.
dels seus deutes. 
La falta de liquiditat als mercats de finançament força des d'aquest moment els bancs més afeblits a vendre catastròficament els seus actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
a preus molt reduïts, la qual cosa provoca baixades sobtades i marcades del preu d'aquests actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
, arrossegant altres bancs a la tempesta financera. En resum, l'endeutament massiu a curt termini exposa molts bancs al que es diu en economia risc de liquiditatRisc de liquiditat
Situació en la qual la institució financera es troba incapaç de generar recursos suficients per complir les seves obligacions de pagament en el moment en el qual aquestes són exigibles.
i de refinançamentRefinançament de deute
Designa el fet de contractar nous préstecs per pagar els deutes actuals.
important.